terug naar de website van Kies-Precies  

De nieuwe wet AVG in onze praktijk  

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is op 25 mei 2018 inwerking getreden, ook voor onze praktijk. Deze (EU-)wet brengt nieuwe verplichtingen met zich mee en vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om deze regels goed te implementeren. Onderstaande ‘privacyverklaring’ is vereist als onderdeel van deze nieuwe wetgeving.

Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Kies-Precies streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Toelichting

U verstrekt ons primaire persoonsgegevens door u op te geven als patient en secundaire persoonsgegevens bij de registratie van een behandelovereenkomst. Wij bewaren en gebruiken de primaire persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt voor onze patientenadministratie: naam, adres, geslacht, leeftijd, BSN-nummer, telefoon, eventueel email-adres, informatie over uw gezondheid, de naam van uw zorgverzekeraar en de naam of namen van uw andere zorgverleners (ihb die van uw huisarts).

Onder secundaire persoonsgegevens verstaan wij zulke uiteenlopende zaken als het tijdstip van de met u afgesproken behandelafspraak, door de tandarts gemaakte (röntgen)foto's, aan u verzonden nota's, uw bankgegevens en eventuele andere in het kader van de behandeling noodzakelijke documenten en notities.

Wij mogen alleen zulke rechtmatig verkregen persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Een en ander is wettelijk noodzakelijk geworden voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in de artikelen 6 lid 1 sub b en 6 lid 1 sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Artikel 6 lid 1 sub b : de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

Artikel 6 lid 1 sub f : de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.


Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien het duidelijk is dat dat nodig is. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren (bij voorbeeld aan uw zorgverzekeraar of aan een kaakchirurg). Dat gebeurt ook als een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft (denk aan een bevolkingsonderzoek).

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen, want onze ICT wordt onderhouden door gespecialiseerde bedrijven met welke wij een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. Alleen de hierboven vermelde persoonsgegevens worden voor de in onze praktijk geinstalleerde software gebruikt en bedoelde bedrijven staan garant voor de veiligheid van de door ons aangemelde gegevens. Een uitzondering is de afspraken-agenda, want die is bij ons niet geautomatiseerd.

U treft op onze website verwijzingen aan naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn.

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, hebt u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen of door telefonisch contact met ons op te nemen. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens

Een van de opmerkelijke gevolgen van de AVG is dat wij zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen foto mogen maken van u zelf of een van uw huisgenoten (in het bijzonder kinderen) wanneer u of zij in een van de behandelkamers op de behandelstoel zitten. Wilt u dat zelf doen, dan heeft u uiteraard onze toestemming nodig, zoals voorheen.